Thanh toán cốt thép khi có sai lệch khối lượng so với TCVN 1651-2008

Để lại bình luận của bạn