File excel quản lý dự án trên một trang giấy được lập theo quyển sách cùng tên của tác giả Clark A. Campbell. Tất cả các thông tin yêu cầu có thể được tổng kết trong vòng một