Hướng dẫn Archive

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel

Quản lý kho công trường xây dựng bằng excel đơn giản với file excel gồm 2 sheet: Danh mục vật tư: Dữ liệu chính gồm có mã vật tư, tổng hợp vật tư (Xuất-Nhập-Tồn). Vật tư được tổng hợp theo khoảng thời gian do người dùng nhập vào. Nhật ký kho: Dữ liệu chính gồm …